Str. Dărniciei, Nr. 52, Sector 5, București, România

ELNET SECURITY SRL, avand sediul in Bucuresti, Str. Mihaileni, Nr 3-5. Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/818/2013, cod unic de inregistrare RO31133899, este operator de date cu caracter personal.
Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre ELNET SECURITY SRL numai in masura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR).

Termeni in intelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitiein orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

„restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

„persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

„parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

„consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

ELNET SECURITY SRL prelucreaza datele personale colectate in temeiul incheierii contracatului de munca si executarii contractelor cu clientii, in vederea realizarii intereselor legitime in relatie cu scopurile mentionate mai sus si in alte situatii in temeiul consimtamantului clientilor. Scopurile colectarii datelor sunt: informarea clientilor privind evolutia si starea serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica,

Prin citirea prezentei Politici de protectie a datelor cu caracter personal ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:

– dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilorsi a modalitatilor de exercitare a drepturilor dvs.;
– dreptul la informare si acces la datele dvs. cu caracter personal;
– dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor;
– dreptul la restrictionarea prelucrarii;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la opozitie si de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat;
– dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in caz de incalcare a drepturilor dvs. garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate sau pentru orice intrebare legata de modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre ELNET SECURITY SRL, Bucuresti, Str Mihaileni Nr 3-5, Sector 1, sau la adresa de e-mail dpo@elnetsecurity.ro.

In cerere, va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail). Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate si stocate doar in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a pre intampina incalcarea securitatii sistemelor, si pentru respectarea legii si a termenilor nostri contractuali. In acest sens, ELNET SECURITY SRL va stoca datele dvs. in conformitate cu Politica de Retentiea Datelor care reglementeaza termene-limita prestabilite si bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, in functie de specificul operatiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, ELNET SECURITY SRL se asigura ca datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate si de asemenea, se asigura ca perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata, iar la implinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri.

ELNET SECURITY SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, companii de marketing, imputerniciti ai ELNET SECURITY SRL ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de ELNET SECURITY SRL, conform conditiilor din prezenta Politica.

Implementarea unui sistem optim de securitate se poate face doar dupa realizarea auditului de securitate.

Acesta presupune o analiza riguroasa a elementelor si conditiilor care influenteaza starea de securitate a obiectivului vizat, mai precis analiza nevoilor de securitate, a vulnerabilitatilor si riscurilor la care este supus obiectivul.